ALGEMENE VOORWAARDEN

HOOFDSTUK 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN

Art.1   IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Bedrijfsnaam: Computerpartshop.be

Adres:             Mouterijstraat 3 te 3582 Koersel-Beringen

Email:             info@Computerpartshop.be

Tel.:                 0485 23 22 56

Ondernemingsnummer: BE0635842918

Art.2   DEFINITIES

 • Klant: iedere consument of handelaar die met Computerpartshop.be een koopovereenkomst sluit betreffende goederen en/of diensten (hierna ook “u” genoemd).
 • Consument: iedere natuurlijke persoon die aangekochte producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt.
 • Handelaar: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aangekochte producten of diensten voor professionele doeleinden verwerft of gebruikt.
 • Herstelling: iedere softwarematige of hardwarematige dienst
 • Softwarematige diensten: Alle (deel)opdrachten die geen vervanging van onderdelen vergen, vallen onder deze noemer. Dit omvat onder meer maar niet uitsluitend de installatie of configuratie van uw computer, het maken en terugplaatsen van back-ups, het scannen op en verwijderen van virussen, malware of spyware, ledigen van de cache, het updaten van software, allerhande foutoplossingen, …
 • Hardwarematige diensten: Alle (deel)opdrachten waarbij sprake is van een toevoeging van nieuwe onderdelen of een vervanging van defecte onderdelen.
 • dienstverlening aan huis: dienstverlening op het door de Klant meegedeelde adres


Art.3   TOEPASSINGSGEBIED

Het plaatsen van een bestelling van goederen en/of diensten geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden, die steeds geraadpleegd kunnen worden op de website.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van goederen en/of diensten door Computerpartshop.be aan de Klant, en maken integraal deel uit van iedere overeenkomst tussen Computerpartshop.be en de Klant.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de Klant volledig uit, zelfs indien die documenten van recentere datum zijn, en/of indien die voorwaarden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Indien de Klant onze Algemene Voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn moedertaal, belet dit geenszins de toepassing ervan.

Computerpartshop.be kan specifieke voorwaarden laten gelden voor een bepaald aanbod van goederen en/of diensten. In dat geval worden deze specifieke voorwaarden duidelijk vermeld bij het aanbod. Indien er sprake is van tegenstrijdigheid met een bepaling van de Algemene Voorwaarden, wordt er voorrang verleend aan de specifieke voorwaarden. Voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.

Iedere andere afwijking van onderhavige Voorwaarden is slechts mogelijk mits een uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen, die voorafgaandelijk schriftelijk vastgelegd dient te worden. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven steeds onverkort van toepassing.

Indien één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd gelden. In voorkomend geval zullen partijen de ongeldige of nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

Computerpartshop.be behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. Voor reeds bestaande overeenkomsten blijven echter de Algemene Voorwaarden gelden, zoals zij werden meegedeeld op het ogenblik waarop de overeenkomst tot stand kwam.

Computerpartshop.be kan beslissen om bepaalde rechten die voortvloeien uit onderhavige Voorwaarden niet af te dwingen of uit te oefenen. Dit houdt echter geenszins een verzaking van die rechten in, en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

HOOFDSTUK 2. GOEDEREN

Art.4   ALGEMEEN

De klant die een aankoop doet op Computerpartshop.be heeft de keuze tussen de leveringsmethoden die aangeboden staan op de afrekenpagina. Indien schriftelijk overeengekomen kan deze afweken van het origineel met de eventuele meerprijs inbegrepen, die duidelijk zal vermeld staan in het schriftelijk verkeer.

Computerpartshop.be verstuurt een bevestigingsmail naar de Klant, met duidelijke vermelding van:

 • tijdstip en locatie van de afspraak
 • de door de Klant bestelde artikelen en de respectievelijke prijzen
 • desgevallend, de mogelijkheid van bijkomende kosten

De verzending van de bevestigingsmail is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Art.5   PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen zoals Reprobel, Auvibel en Recupel.

Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid na mededeling door de Handelaar van zijn ondernemingsnummer.

Indien er andere bijkomende kosten worden aangerekend, zoals bijvoorbeeld administratieve kosten, zal dit voorafgaandelijk uitdrukkelijk worden vermeld.

Computerpartshop.be heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. Behalve wanneer de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven, wordt aan de Klant de prijs aangerekend zoals deze werd aangegeven ten tijde van de bestelling van het artikel.

Art.6   BETALING

De klant heeft de keuze tussen de betaalmethoden op de webshop:

 • In geval betaling bij wijze van overschrijving.
  Heeft de Klant een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Het product wordt steeds verzonden indien het volledige bedrag op één van de rekeningen van Computerparthop.be staat.

In geval van anders overeengekomen behoudt Computerpartshop.be steeds de eigendom van alle geplaatste onderdelen tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst.

Art.7   HERROEPINGSRECHT

De klant is bij wet gerechtigd om van zijn aankoop op het internet af te zien af te zien.

Wilt u afzien van uw aankoop? Doe dat dan binnen veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de levering van uw bestelling (voor een product) of van het bevestigen van de bestelling (voor een dienst).

De melding van het afzien van verkoop dient schriftelijk te gebeuren. Dit zijnde per e-mail, of aangetekende zending, of via het Contactformulier op de website, u heeft geen reden op te geven voor afzien van uw aankoop.

Indien een herroeping is aangevraagd, dient u het product terug te sturen naar :

Mouterijstraat  3
3582 Koersel-Beringen

De terugbetaling van uw herroeping wordt na ontvangst en product controle gedaan, waardevermindering van producten na gebruik worden duidelijk in kaart gebracht.

Het herroepingsrecht is NIET van toepassing op codes van Software die digitaal geleverd worden.

Art.8   GARANTIE

De standaard-garantietermijn van elk product op computer-partshop.be is 2 jaar, indien het product meerdere jaren garantie bevat is het mogelijk dat de behandeling hiervan aangerekend kan worden, tenzij anders, schriftelijk overeen gekomen.

Defecten bij ongeval, onverzichtigheid of nalatigheid van de eindgebruiker vallen niet onder garantie.

Garanties op software worden verleend onder de EULA van de software zelf.

Art.9             BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Voor schade aan toestellen die wordt opgelopen tijdens het transport of de behandeling van de toestellen door Computerpartshop.be, is de aansprakelijkheid van Computerpartshop.be steeds beperkt tot het bedrag dat door Computerpartshop.be voor de betreffende opdracht gefactureerd werd, behoudens in geval van opzettelijke fout.

HOOFDSTUK 3. GOEDEREN

Art.10             AANBOD

Computerpartshop.be engageert zich om, naar beste vermogen, voldoende en juiste informatie over de producten ter beschikking te stellen, inclusief technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Hiervoor baseert Computerpartshop.be zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld. De afbeeldingen op onze website geven bij benadering een waarheidsgetrouw beeld weer van de substantiële kenmerken van onze producten. Afbeeldingen kunnen artikelen bevatten die niet zijn inbegrepen in het aanbod.

Indien een aanbod is aangetast door een vergissing of fout, is Computerpartshop.be niet gebonden door haar aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Computerpartshop.be worden gecorrigeerd.

Ieder aanbod op de website is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van Computerpartshop.be. Computerpartshop.be is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

Bovendien behoudt Computerpartshop.be te allen tijde het recht om een aanbod aan te passen of in te trekken.

Ieder aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is, verwittigt Computerpartshop.be de Klant hiervan binnen 15 kalenderdagen.

Computerpartshop.be heeft het recht om specifieke voorwaarden te verbinden aan een specifiek aanbod of promotie, zoals bijvoorbeeld een beperkte geldigheidsduur,. Dergelijke specifieke voorwaarden worden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order medegedeeld.

De in het aanbod vermelde leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter en kunnen door Computerpartshop.be ook na het order gewijzigd worden. Desgevallend brengt Computerpartshop.be de Klant binnen redelijke termijn na orderbevestiging op de hoogte van de aangepaste leveringstermijn.

Art.11             PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen zoals Reprobel, Auvibel en Recupel.

Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid na mededeling door de Handelaar van zijn ondernemingsnummer.

De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs, maar worden steeds aangeduid in de laatste stap van onze online bestelprocedure.

Het gebruik van bepaalde betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de Klant zijn.

Indien er andere bijkomende kosten worden aangerekend, zoals bijvoorbeeld vervoers-, reservatie- of administratieve kosten, zal dit uitdrukkelijk worden vermeld bij het aanbod, dan wel in de laatste stap van onze online bestelprocedure.

Computerpartshop.be heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. Behalve wanneer de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven, wordt aan de Klant de prijs aangerekend zoals deze werd aangegeven ten tijde van de bestelling.

Art.12             AANVAARDING

De Klant die een product wil aanschaffen uit het aanbod van Computerpartshop.be, kan hiervoor een bestelling plaatsen via de online bestelprocedure. Deze bestelling is bindend ten aanzien van de Klant.

Computerpartshop.be zal uiterlijk binnen 7 kalenderdagen, via e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres

 • ofwel een orderbevestiging sturen. De overeenkomst komt tot stand bij de verzending van deze bevestiging.
 • ofwel de Klant verwittigen van de weigering van de bestelling, zonder dat hierbij enige motivatie vereist is.
 • ofwel de Klant verwittigen, indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, en eventueel een vervangend product voorstellen.

Indien Computerpartshop.be de bestelling weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, is er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle eventueel reeds overgemaakte betalingen binnen redelijke termijn terugbetaald aan de Klant. De Klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Art.13             BETALING

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is wanneer het order door de Klant wordt geplaatst. De betaalmiddelen die aanvaard worden, staan aangeduid op onze website.

Bij wijze van uitzondering en in afwijking van bovenstaand principe kan de Klant een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt:

 • betaling bij wijze van overschrijving. In dat geval heeft de Klant een betalingstermijn van 14 dagen na orderbevestiging. Computerpartshop.be kan de levering uitstellen tot na ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen.

Computerpartshop.be behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien deze prijs niet in overeenstemming is met de prijs zoals vermeld was op het laatste moment van de aankoopbevestiging, moet de Klant Computerpartshop.be hieromtrent binnen de 7 kalenderdagen na de orderbevestiging inlichten. Ook andere klachten (zie art.18) moeten eveneens binnen de 7 kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Art.14             LEVERING EN INSTALLATIE

Levering kan plaatsvinden door afhaling door de Klant zelf of een door de Klant aangewezen derde, in de vestiging van Computerpartshop.be (Mouterijstraat 3, 3582 Koersel) of door verzending naar het door de Klant opgegeven leveringsadres.

Computerpartshop.be verbindt er zich toe naar beste vermogen de leveringstermijnen na te leven, zoals deze werden vermeld in de orderbevestiging. Computerpartshop.be behoudt echter het recht om ruimere leveringstermijnen te bedingen. Deze afwijkende leveringstermijnen worden steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd.

Computerpartshop.be doet voor de verzending beroep op externe partijen, hetgeen invloed kan hebben op de leveringstermijn. Computerpartshop.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering door de transporteur die de levering werd belast.

Er is sprake van een levering, zodra de bestelde producten één keer aan de Klant zijn aangeboden op het overeengekomen leveringsadres. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Indien de Klant afwezig is op het ogenblik van levering moet de Klant de procedure volgen die door de externe transporteur wordt voorgesteld.

Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Vooraleer dit onderzoek werd afgerond, kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Computerpartshop.be draagt – behoudens overmacht – het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering, d.i. zodra de bestelde producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging, maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Behoudens andersluidende overeenkomst, is de Klant is als enige verantwoordelijk voor de verdere installatie van de bestelde producten. De Klant bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van het product.

De Klant heeft de mogelijkheid om mits betaling de verdere installatie van software en hardware door een interne medewerker van Computerpartshop.be te laten doen. Dit kan in één van onze vestigingen of bij de Klant thuis.

Art.15             ZICHTBARE GEBREKEN – RETOUR

Zodra de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hij hiervoor een klacht indienen.

De Klant moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Computerpartshop.be, binnen de zeven (7) dagen na levering. Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto of video, steeds aan.

De gebrekkige producten dienen, ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie, terug verzonden te worden naar Computerpartshop.be, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. De Klant draagt steeds de kosten en het risico van de terugzending. Computerpartshop.be raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden.

Art.16             GARANTIE

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op herstel, indien hij een verborgen gebrek vaststelt in de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar.

Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden desgevallend uitdrukkelijk vermeld. Bijkomende commerciële garanties doen geen afbreuk aan wettelijke garanties.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De Klant kan geen beroep doen op zijn garantierecht, indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken, of wanneer de Klant geen aankoopbewijs kan voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op:

 • defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd,hardhandig gebruik, slecht onderhoud;
 • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken..
 • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.
 • Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Klant of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Computerpartshop.be of de producent.
 • artikelen met een kortere levensduur, of slijtage-artikelen.

De garantie is niet overdraagbaar.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Klant niet gerechtigd de producten terug te sturen.

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Computerpartshop.be is slechts gehouden tot een terugbetaling, indien de reparatie of vervanging voor de Klant niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Klant.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd, omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Computerpartshop.be deze opnieuw aan de Klant verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Klant. Computerpartshop.be is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Klant bij derden te stockeren, zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

Bij elke herstelling, al dan niet onder garantie, moet de Klant ook akkoord gaan met de op dat ogenblik geldende technische voorwaarden.

HOOFDSTUK 4. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Art.17 WANBETALING

Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontstentenis van schriftelijke en precieze klacht binnen 7 dagen na ontvangst ervan.

Behoudens andersluidende vermelding zijn onze facturen betaalbaar op onze zetel te Koersel op de factuurdatum. De niet-betaling van een enkele factuur op de vervaldag maakt het nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

T.a.v. Consumenten:

Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de aanrekening van interesten gelijk aan 10%  en een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur, met een minimum van € 25 per factuur.

T.a.v. Handelaars:

Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de aanrekening van een forfaitair schadebeding van 10%, met een minimum van € 50, en de hoogst mogelijke nalatigheidsinteresten zoals voorzien in de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

In geval van vertraging in de betaling is Computerpartshop.be er bovendien toe gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen of alle verplichtingen tegenover de Klant op te schorten of te annuleren.

Eventuele tegenvorderingen kunnen niet met de vorderingen onzerzijds worden verrekend.

Art.18             EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald in hoofdsom, intresten en schadevergoeding, blijven deze eigendom van Computerpartshop.be en heeft Computerpartshop.be het recht om de verkochte goederen terug te nemen, waar die zich ook mogen bevinden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

De klant verbindt zich ertoe om derden te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Computerpartshop.be, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Art.19             HERROEPINGSRECHT

Iedere Consument kan binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog meedelen aan Computerpartshop.be dat hij afziet van de aankoop. De verzaking dient niet gemotiveerd te worden en kan niet tot gevolg hebben dat de Klant een boete of enige vergoeding verschuldigd is.

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Computerpartshop.be :

 • Specificatie van de goederen
 • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt
 • Naam en adres van de Consument
 • Handtekening van de Consument indien de herroeping per brief gebeurd

De Consument kan gebruik maken van het modelformulier herroeping dat men kan terugvinden op het einde van deze Algemene Voorwaarden.

Nadat hij Computerpartshop.be op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing, moet de Consument spoedig de producten terug te sturen naar Computerpartshop.be, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt steeds door een beroep te doen op een erkende vervoerder DHL, Fedex, …). In ieder geval draagt de Consument de kosten en het risico van de terugzending.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; (Artikel VI.53.2° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)
 • Overeenkomsten waarbij de consument Computerpartshop.be specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter Computerpartshop.be bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing; (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (Artikel VI.53.9° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest ((Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)

Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht conform bovenstaande voorwaarden, zal Computerpartshop.be alle reeds betaalde bedragen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggezonden goederen.

De kosten van installatie en alle bijkomende leveringskosten, indien gekozen werd voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze zoals aangeboden door Computerpartshop.be, worden niet terugbetaald.

Computerpartshop.be betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Computerpartshop.be is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

De consument dient de voorwaarden van het herroepingsrecht te respecteren. Indien dit niet het geval is zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor rekening en risico van de Consument. Computerpartshop.be verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

Art.20             OVERMACHT

In geval van overmacht is Computerpartshop.be niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Computerpartshop.be is gerechtigd om ofwel haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle, die de nakoming van
onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder
andere maar niet uitsluitend:

stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of
het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering
van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Art.21             BEWIJSVOERING

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen en dat alle elektronische bestanden die voorhanden zijn, kunnen dienen als bewijs.

Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële vereiste voor de bewijsvoering.

Art.22 TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing, ongeacht de woonplaats of maatschappelijke zetel van de Klant.

Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

HOOFDSTUK 5. PRIVACY STATEMENT

Computerpartshop.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van de website en haar diensten, gaat de Klant akkoord met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven.

De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de onderhavige Voorwaarden.

VERZAMELDE GEGEVENS

 • Persoonsgegevens die door de Klant zelf verstrekt worden, en die essentieel zijn voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, zoals naam, adres, email-adres, …
 • Persoonsgegevens die, naar eigen keuze, door de Klant zelf verstrekt worden, en die Computerpartshop.be in staat stellen een gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden, zoals leeftijd, geslacht, …
 • Cookies; deze informatie laat ons toe de Klant te herkennen, waardoor hij efficiënt gebruik kan maken van de functies die de website biedt, zoals ingelogd blijven, winkelwagen gebruiken, reviews lezen, gepersonaliseerde commerciële berichten weergeven, etc. ;
  Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
 • De website verzamelt eveneens anonieme bezoekersstatistieken, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van gebruikersnavigatie op de website.

VERTROUWELIJKHEID

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Computerpartshop.be . We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, verhuurd, doorgegeven of medegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

Gegevens kunnen toch meegedeeld worden aan derden indien:

 • Er een uitdrukkelijke toestemming is van de Klant;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit kan het geval zijn met werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, etc.;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Klant tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld in het kader van fraude;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht);

RECHT OP TOEGANG

Iedere Klant die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De Klant oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Computerpartshop.be, per post of per e-mail. Computerpartshop.be verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek gevolg te geven.

RECHT OP VERBETERING

Via het gebruikersprofiel heeft de Klant toegang tot al zijn persoonsgegevens waarover Computerpartshop.be beschikt. De Klant kan zijn gegevens via deze weg eveneens te allen tijde wijzigen of verwijderen.

Indien dit, om welke reden dan ook, toch niet voldoende blijkt, kan de Klant steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Computerpartshop.be richten, per post of per e-mail. Computerpartshop.be verbindt zich ertoe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek gevolg te geven, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen.

Computerpartshop.be heeft op geen enkele manier toegang tot het paswoord waarmee de Klant inlogt op zijn gebruikersaccount, aangezien dit gecodeerd wordt opgeslagen.

RECHT OP VERZET

De Klant kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.

De Klant kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

De Klant is eveneens gerechtigd om ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen, die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De Klant oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Computerpartshop.be , per post of per e-mail. Computerpartshop.be verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek gevolg te geven.